DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2020-09-22
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-21 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Ewelina Dudziak, e.dudziak@mmsc.waw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  573 444 114. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności nalęży zgłaszać na kontakt@mmsc.waw.pl.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna


"Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie mieści się w 4-kondygnacyjnej kamienicy przy ulicy Freta 16, do której można wejść bezpośrednio od strony ulicy Freta oraz przez podwórko zlokalizowane za kamienicą. Przed wejściem głównym do budynku, od ulicy Freta, znajduje się stopień o wysokości 11 cm. Natomiast w wejściu od strony podwórka, jest drewniany próg o wysokości. 3 cm. Ponadto do tylnego wejścia prowadzą wybrukowany chodnik i wąska alejka. Dwie pierwsze kondygnacje budynku przeznaczone są dla zwiedzających. Na pozostałych piętrach znajdują się biura oraz siedziba Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Wystawa stała zlokalizowana jest na pierwszym piętrze. Prowadzą do niej zarówno schody, jak i winda. Klatka schodowa z poręczą przy schodach nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto wchodząc z klatki schodowej na wystawę, trzeba pokonać  o wysokości 16,5 cm. W Muzeum nie ma pochylni, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych znajdują się naprzeciwko wejścia głównego do budynku, po drugiej stronie ulicy. Wjazd na ulicę Freta możliwy jest tylko za okazaniem specjalnej przepustki. Do Muzeum można wejść z psem asystującym. "  


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie spełniono następujących wymagań: alternatywa w postaci tekstu. Planuje się wykonanie nowego serwisu 2021 r.

Nie jest możliwe z przyczyn technicznych w obecnym serwisie.