Bez kategorii

POSZUKUJEMY GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ/GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Do zadań osoby zatrudnionej należy:

 • organizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum, opracowywanie regulacji (procedur) wewnętrznych w zakresie spraw finansowych, kadrowych i ewidencyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie rachunkowości Muzeum, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, wprowadzanie danych do systemu FK, bieżąca analiza sald,
 • opracowywanie planów w tym planu finansowego instytucji, analiz finansowych oraz przygotowywanie sprawozdań na potrzeby własne, Organizatorów i innych podmiotów zewnętrznych, w tym sprawozdań GUS, Rb-N, Rb-Z ,
 • dokonywanie kontroli operacji finansowych i gospodarczych,
 • prowadzenie rejestrów na potrzeby rozliczeń VAT,
 • sporządzenie i przekazywanie deklaracji podatkowych: CIT, PIT, VAT, podatki lokalne,
 • prowadzenie zgodnie z przepisami prawa ogólnego i wewnętrznego dokumentacji na potrzeby kontroli finansowej, podatkowej, ubezpieczeń i innych,
 • terminowa realizacja zobowiązań wynikających z działalności muzealnej, w szczególności zobowiązań publicznoprawnych,
 • inicjowanie i nadzór nad prowadzeniem działań umożliwiających pozyskanie środków pozabudżetowych dla wykonania zadań muzealnych,
 • przygotowanie i realizacja procesu zamówień publicznych,
 • przygotowywanie umów przy współpracy z radcą prawnym,
 • administrowanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Muzeum (z wyłączeniem muzealiów), inwentaryzacja składników majątku,
 • realizacja zadań administracyjnych zabezpieczających bieżące funkcjonowanie Muzeum,
 • przygotowywanie i rozliczanie projektów i dotacji,
 • prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy, w tym akt osobowych, ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie delegacji służbowych,
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatrudniania pracowników,
 • rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
 • prowadzenie rozliczeń ZUS – sporządzenie deklaracji ZUS, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniobiorców, zgłaszanie umów o dzieło.

Wymagania konieczne:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

6) posiada umiejętność biegłej obsługi pakietu Ms Office, w szczególności Ms Excel

7) zna ustawę o finansach publicznych oraz zasady dyscypliny finansów publicznych,

8) posiada bardzo dobrą znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, aktualnych przepisów ustaw o podatkach,

9) posiada umiejętność redagowania pism,

10) jest sumienna, samodzielna, dobrze zorganizowana, rzetelna i odpowiedzialna.

Mile widziane:

 • znajomość obsługi programu Comarch Optima
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • dodatki do wynagrodzenia zasadniczego: funkcyjny, stażowy,
 • miłą atmosferę pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego i szkoleń,
 • współpracę z ciekawymi i znanymi osobami.

Warunki aplikowania:

Prosimy o przesłanie do 19 marca 2023 r. na adres e-mail: biuro@mmsc.waw.pl następujących dokumentów: CV ze zdjęciem, listu motywacyjnego, odręcznie podpisanego oświadczenia (skanu) o spełnieniu warunków określonych w punktach 1), 2) i 3) Wymagań koniecznych, zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz podpisanej klauzuli RODO (do pobrania na stronie: BIP Muzeum).

W temacie wiadomości prosimy wpisać swoje imię, nazwisko oraz nazwę stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Prosimy również o przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną do wglądu dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe oraz okresy zatrudnienia.

Już teraz dziękujemy wszystkim Zainteresowanym naszą ofertą za przesłanie aplikacji.

Klauzula RODO:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie moich danych osobowych zawartych w wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.