Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE

I. (Wstęp, Cel Polityki Prywatności)

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, w jaki sposób Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie z siedzibą przy ul. Freta 16, 00-227 Warszawa (zwane dalej jako „Muzeum”) przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową i/lub kontaktujących się z nami za pośrednictwem mailowym, czy korzystających z naszego Fanpage’a w mediach społecznościowych na Facebook (zwanych dalej jako „Użytkownicy”, „Pan/Pani” albo „Państwo”), w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy.

W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem przez Muzeum ich danych osobowych.

Informujemy, że dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Kontaktując się z nami np. w formie mailowej, przekazują nam Państwo różnego rodzaju Państwa dane osobowe lub potencjalnie także dane innych osób, którymi mogą być w szczególności: imię i nazwisko, nick, stanowisko, numer telefonu, adres kontaktowy, adres e-mail itp., które to dane następnie przetwarzamy.

III. (Dane kontaktowe)

Administratorem strony internetowej i danych osobowych Użytkowników jest:

Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie z siedzibą w Warszawie jest wpisane do rejestru instytucji kultury Miasta Stołecznego Warszawa pod numerem RIK/1/2018 ( „Muzeum”).

Muzeum jest instytucją kultury działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a jego założycielami są Miasto Stołeczne Warszawa oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Adres: ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
tel. +48 22 831 80 92
e-mail: kontakt@mmsc.waw.pl

Inspektor ochrony danych Muzeum:

Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych, Pana Michała Stachowskiego. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e- mail: iod@mmsc.waw.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

III. (Podstawa prawna). Polityka Prywatności Muzeum została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawa:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwanego „RODO”

2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)

4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

IV. (Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników)

Muzeum dokłada wszelkich starań aby przetwarzać dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkownika („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”).

Dane osobowe są zbierane przez nas w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”).

Muzeum dba o to, aby przetwarzanie przez nie danych osobowych było adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”).

Staramy się aby zebrane dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, podejmujemy wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”).

Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”).

Są one ponadto przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Muzeum podkreśla, że dokłada wszelkich starań aby przetwarzać dane osobowe w pełnej zgodności z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych (w szczególności zgodnie z RODO) i dba o to aby być w stanie wykazać ich przestrzeganie („rozliczalność”).

V. (W jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkowników? Jakie prawa mają Użytkownicy w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Muzeum?)
W związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej, a w szczególności z prowadzoną za jej pośrednictwem lub też bezpośrednio komunikacją mailową, Muzeum dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Celem przetwarzania przez Muzeum danych osobowych Użytkownika jest należyte administrowanie przez Muzeum stroną internetową i zapewnienie kontaktu mailowego z Użytkownikiem, odpowiadanie na Państwa pytania, przyjmowanie zgłoszeń ze strony osób mających odwiedzić Muzeum, chcących zakupić bilety, współpraca z osobami trzecimi itp.

Podstawą prawną przetwarzania są w tym przypadku prawnie uzasadnione interesy Muzeum jako administratora, które polegają na zapewnieniu prawidłowej obsługi komunikacji między nami a Użytkownikami (np. osobami odwiedzającymi nasze Muzeum), partnerami, współpracownikami, osobami trzecimi itp., w tym potencjalnie w celu nawiązania współpracy lub zawarcia z nami określonej umowy, jej realizacji, wymiany informacji, odpowiedzi na zadane pytanie itp.

Niezależnie od powyższego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Muzeum może być sytuacja, kiedy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

VI. (Informacja na temat przetwarzania danych użytkowników Fanpage’a Muzeum)

Muzeum przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających Fanpage prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Muzeum oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Muzeum w tym celu jest jego uzasadniony interes polegający w szczególności na promowaniu działalności kulturalnej Muzeum, osoby Uczonej Marii Skłodowskiej – Curie oraz jej dorobku naukowego.

Ponadto możemy przetwarzać dane Użytkowników Fanpage’a na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest obrona praw lub dochodzenie roszczeń w sytuacjach spornych. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, a w sytuacji wszczęcia postępowania sądowego – do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Dodatkowo możemy przetwarzać dane w celach analitycznych i statystycznych dotyczących funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.

VII. (Komu przekazujemy Państwa dane?)

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są współpracujące z nami zaufane podmioty trzecie: podmioty powiązane organizacyjnie z Muzeum i podmioty świadczące na rzecz Muzeum usługi z zakresu obsługi IT, hostingowej, a także potencjalnie mogą to być podmioty świadczące na naszą rzecz obsługę prawną, kadrową, finansową, doradczą, konsultingową itp. Potencjalnie odbiorcami Pana/Pani danych mogą być organy administracji publicznej, organy ścigania lub sądy, jeżeli mają one prawo do żądania udostępnienia im takich danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres niezbędny dla realizacji przez nas celów w związku z którymi zostały one zebrane, to jest w szczególności w związku z realizacją celów dla których prowadzimy z Państwem komunikację mailową.

VIII. (Jakie prawa Państwu przysługują?)
Przysługuje Pani / Pana prawo do:
• żądania od Muzeum dostępu do Pani / Pana danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
• żądania od Muzeum sprostowania Pani / Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
• żądania od Muzeum usunięcia danych (tylko w określonych RODO sytuacjach, np. gdy nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź były przetwarzane niezgodnie z prawem);
• żądania od Muzeum ograniczenia przetwarzania Pani / Pana danych osobowych (gdy np. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, bądź gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń);
• żądania od Muzeum przenoszenia Pani / Pana danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Muzeum umowy, której jest Pani / Pan stroną lub przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody – w obu tych przypadkach, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez Administratora (w związku z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora).

Ponadto przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informujemy, że w celu realizacji przez Państwa wyżej opisanych praw Muzeum zastrzega sobie, w razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby wnoszącej żądanie, do żądania przedstawienia do wglądu dokumentu tożsamości osoby. Muzeum może tak uczynić aby nie dopuścić do ujawnienia tożsamości danej osoby, osobie nieuprawnionej lub nawet kradzieży jej tożsamości.

Realizacja opisanych powyżej praw odbywa się zgodnie z przepisami RODO, w sposób co do zasady nieodpłatny dla osoby żądającej.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku ich podania możemy nie móc zapewnić Państwu realizacji oczekiwań, np. zakupu biletów;

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy z Muzeum lub inspektorem ochrony danych pod adresy e-mail wskazane powyżej lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Muzeum wskazany powyżej.

IX. Czy dane Użytkowników trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Muzeum deklaruje, że nie przekazuje Państwa danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

X. (Cookies)
Strona internetowa Muzeum wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony bez zmiany domyślnych ustawień przeglądarki oznacza, że w pamięci urządzenia służącego do przeglądania internetu zostaną zapisane “ciasteczka”. Służą one do zachowania osobistych preferencji (wielkość czcionki w artykułach, wersja językowa serwisu) oraz badania zachowań Użytkowników, dzięki czemu możemy dostarczać treści najlepiej odpowiadające oczekiwaniom odbiorcy. Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa dysku, należy zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej.

XI. (Zmiany Polityki Prywatności)
Muzeum zastrzega i informuje, że niniejsza Polityka Prywatności może być zmieniana, w szczególności w sytuacji zmian wymogów prawnych, w szczególności w przepisach regulujących ochronę danych osobowych, a ponadto w razie rozszerzenia zakresu usług świadczonych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych wprowadzonych rozwiązań informatycznych.