Bez kategorii

OFERTA PRACY NA STANOWISKU SPECJALISTY/ SPECJALISTKI DS. KSIĘGOWYCH I KADR

Plansza z informacją o poszukiwaniu osoby na stanowisko do spraw księgowych i kadr.

MUZEUM MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

poszukuje kandydata/tki na stanowisko

specjalistki / specjalisty ds. księgowych i kadr

Poszukujemy osoby, która chce dołączyć do zespołu rozwijającej się instytucji kultury, oraz zdobyć doświadczenie w zakresie wsparcia obsługi księgowej, kadrowej i sprzedażowej. 

Ramowy zakres zadań:

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy w szczególności:

 1. współpraca z Głównym Księgowym przy opracowywaniu planów, analiz finansowych oraz przygotowywaniu sprawozdań na potrzeby własne i Organizatorów,
 2. prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych, okresowa analiza i uzgadnianie sald kont księgowych,
 3. księgowanie wyciągów bankowych,
 4. księgowanie raportów kasowych oraz faktur kosztowych w ramach ewidencji bilansowej              i pozabilansowej,
 5. wystawianie faktur VAT i wysyłka do nabywców,
 6. sporządzanie deklaracji VAT, JPK oraz raportów miesięcznych,
 7. przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Muzeum, prowadzenie różnego rodzaju rejestrów wynikających z przyjętych w Muzeum zasad ewidencji,
 8. Przygotowywanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych przy współpracy z radcą prawnym,
 9. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie delegacji i prostych czynności kadrowych przy współpracy z zewnętrzną firmą dot. kadr, 
 10. obsługa kasy Muzeum i sklepu muzealnego podczas nieobecności osoby zatrudnionej na stanowisku ds. sprzedaży,
 11. współpraca z osobą zatrudnioną na stanowisku ds. sprzedaży przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży i ewidencji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa                          i dokumentami wewnętrznymi. 
 12. analiza stanów magazynowych, weryfikacja danych pomiędzy systemem księgowym                   i systemem magazynowym.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe w obszarze ekonomii, rachunkowości lub finansów lub w trakcie nauki,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych, 
 • znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej,
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, w szczególności programu Excel,
 • umiejętność działania w zespole i umiejętności komunikacyjne,
 • zdolność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, dokładność,
 • otwartość na nowe wyzwania, chęć rozwoju zawodowego i poszerzania swych umiejętności
 • znajomość języka angielskiego w mowie na poziomie komunikatywnym, 
 • dyspozycyjność – praca w niektóre soboty i niedziele. 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji kultury,
 • znajomość obsługi programu Comarch Optima.
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej lub/i programu Iksoris.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej sięinstytucji,
 • umowę o pracę na cały etat/część etatu,
 • miłą atmosferę pracy,
 • dobrą lokalizację na warszawskim Nowym Mieście,
 • świadczenie urlopowe, 
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych. 

Prosimy o przesłanie do dnia 27 lutego 2024 r. na adres e-mail: biuro@mmsc.waw.pl:

 • CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego,
 • kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 
 • kopii dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu  ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal),
 • podpisanego odręcznie oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz podpisanej klauzuli RODO (do pobrania na stronie: BIP Muzeum) 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie moich danych osobowych zawartych w wymaganej dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Już teraz dziękujemy wszystkim Zainteresowanym naszą ofertą za przesłanie aplikacji:)